Codmi Sp. z o.o.

ul. Długa 6/1

47-400 Racibórz

NIP: 6392026545

kontakt@codmi.pl

Piotr +48 601 249 104

Daniel +48 665 147 294

Regulamin konkursu plastycznego

REGULAMIN PROWADZENIA GŁOSOWANIA NA FACEBOOKU W CELU WYŁONIENIA LAUREATA NAGRODY PUBLICZNOŚCI W RAMACH KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 3-12 Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA DZIECKA ORGANIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ CODMI SP. Z O.O.

§1.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA GŁOSOWANIA

1. Głosowanie na Facebooku(zwane dalej Głosowaniem)  przeprowadzane jest  na  podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem).

2. Organizatorem Głosowania jest spółka Codmi Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Długiej 6/1,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000994263, NIP: 6392026545, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Głosującym może być: każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych,  zamieszkała  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  która  posiada zarejestrowane konto na Facebooku w trakcie trwania Głosowania, stanowiące tzw. oficjalny profil  danej  osoby. Nie jest możliwe uczestnictwo w Głosowaniu z  wykorzystaniem  kont fikcyjnych lub sztucznie duplikujących się.

4. Regulamin Głosowania dostępny  jest  w  siedzibie Organizatora,  na  stronie internetowej www.codmi.pl oraz na profilu Codmi na Facebooku.

§2.

WARUNKI I PRZEBIEG GŁOSOWANIA

1. Czas trwania Głosowania: od godziny 00:01 dn. 06.06.2023 do godziny 23:59:59 dn. 11.06.2023 r.

2. Ogłoszenie wyników Głosowania: 12.06.2023r.

3. Celem Głosowania jest wyłonienie zwycięzcy za pomocą głosowania na najlepszą pracę plastyczną wykonaną w ramach konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 3-12 lat z  okazji  Światowego  Dnia  Dziecka.  Głosowanie  prowadzone  będzie  na oficjalnym fanpage’u Organizatora pod postem z galerią prac plastycznych biorących udział w konkursie plastycznym.  Głosowanie  będzie  się  odbywać  poprzez  polubienie  zdjęcia prezentującego pracę konkursową, która –w opinii Głosującego –jest  najlepsza pod kątem realizacji ustalonych kryteriów tj. kreatywności, oryginalności oraz realizacji tematu Konkursu. Głosowanie odbywa się poprzez wykorzystanie reakcji dostępnych na portalu Facebook,  tj.: „lubię  to”,  „super”,  „trzymaj  się”,  „ha-ha”,  „wow”,  „buu”,  „wrrr” odzwierciedlonych emotikonami.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do sumowania liczby reakcji oddanych na dane zdjęcie, bez względu na ich rodzaj.

5. Organizator dopuszcza możliwość oddania głosu na kilka prac plastycznych.

6. W Głosowaniu można brać udział wyłącznie osobiście, za pomocą zweryfikowanego konta na Facebooku. Niedopuszczalne jest tworzenie kont oraz używanie profili i dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z Głosowania osoby, której konto  na Facebooku budzi uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności informacji w nim zawartych, w myśl § 5ust. 2poniżej.

8. Wzięcie udziału w Głosowaniu jest uważane za równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika:

a) akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu;

b) zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Głosowania;

9. Organizator Głosowania powoła Komisję(w składzie: Prezes Zarządu, Członek Zarządu, 2 osoby), której zadaniem będzie zsumowanie liczby Głosów oddanych przez Uczestników oraz przyznanie Nagrody Publiczności,  o której mowa w Regulaminie Konkursu, tj. zestawy wyprawka przedszkolan młodego artysty. Uczestnicy Głosowania nie mogą rościć sobie praw do Nagrody w Konkursie w związku z udziałem w Głosowaniu.

§3.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator Danych: Administratorem danych osobowych Głosujących jest Codmi Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Długiej 6/1.

2. Inspektor  Ochrony  Danych  Osobowych: Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych Osobowych: rodo@codmi.pl

3. Cel  i  odstawa  przetwarzania  danych: Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu koordynowania i realizacji działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu –w szczególności wyłaniania  zwycięzcy  oraz  przyznawania  i  wydawania nagród, przy  czym  podstawę przetwarzania  danych  osobowych  stanowią  przede  wszystkim  dobrowolna  zgoda  na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art.6 ust. 1 lit. aw związku zart.7 RODO.

4. Odbiorcy danych: Codmi Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe:

a) Facebook  zgodnie  z  zasadami  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Facebook dostępnymi na stronie https://www.facebook.com/about/privacy

b) Podmiotom  przetwarzającym  na  podstawie  umowy  powierzenia  przetwarzania danych osobowych, np. podmiot świadczący obsługę informatyczną.

c) Innym odbiorcom danych, np. kancelaria, ubezpieczyciel, organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do  przeprowadzenia i ukończenia Głosowania oraz przekazywania niezbędnych danych do Urzędu Skarbowego.

6. Uprawnienia: W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  Uczestnikom  konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia danych, których realizacja odbywać się będzie na podstawie przepisów RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając oświadczenie na adres siedziby Administratora.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ostatecznych ani profilowania.

9. Dobrowolność  podania  danych: Podanie  danych  osobowych  w  ramach  Zgłoszenia  jest dobrowolne, jednak niezbędna do wzięcia udziału w Głosowaniu, a także wydania ewentualnej nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Głosowaniu

§4.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdemu z Uczestników przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od momentu publikacji wyników Głosowania. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę nadania przesyłki poleconej zawierającej reklamację. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pismo na adres siedziby Codmi Sp. z o.o. Reklamacje wniesione po upływie wyznaczonego terminu oraz w inny sposób niż pisemnie drogą pocztową nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (t.j. imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, uzasadnienie oraz treść żądania reklamującego.

3. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

5. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu tylko z ważnych przyczyn i tylko z korzyścią  dla autorów  prac  objętych  Głosowaniem,  z  poszanowaniem  zasady  równego traktowania autorów tych prac. Zmiany Regulaminu publikowane będą w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

2. W Głosowaniu nie będą brane pod uwagę głosy udostępnione z profili, które w opinii Organizatora mogą być fikcyjne.

3. Organizator  zastrzega  sobie możliwość blokowania profili, które nie spełniają kryteriów ogólnie przyjętych zasad profilu Codmi na Facebooku, w tym m.in.: obrażania innych osób i marek, czy też używania niecenzuralnych słów.

4. Głosowanie nie jest sponsorowane, wspierane, administrowane ani w żaden bezpośredni sposób związane z  portalem  społecznościowym  Facebook.com,  ani  jego  właścicielem  lub administratorem. Wszelkie uwagi, komentarze, skargi związane z konkursem należy kierować do Organizatora.

5. Uczestnik Głosowania zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku przeprowadzenia Głosowania.

6. Zgłoszenie udziału w Głosowaniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 29.05.2023r.